مشاهده مطالب : آیت الله موسی شبیری زنجانی

به گزارش «مبلغ» – آیت الله شبیری زنجانی به سوالی پیرامون «ضرورت ادای نذر» پاسخ گفتند. این استفتاء در پایگاه…