مشاهده مطالب : اعتکاف

بر همین اساس، رفاه، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، نفی استبداد و استعمار و تأمین معنویت، محورهای اصلی مورد نظر نظام…