مشاهده مطالب : افزایش بهره وری

بازار؛ قاسم حیدری، فوق لیسانس نساجی: انتخاب استراتژی و تعریف موفقیت در رسیدن به هدف در کارخانجات تحت شرایط مختلف…

بازار؛ قاسم حیدری، فوق لیسانس تکنولوژی نساجی: ارزیابی های مختلفی از یک سازمان جهت بررسی، شناسایی و سنجش و مقایسه…