مشاهده مطالب : انجمن انبوه سازان گلستان

نجمه جهان تیغ، بازار؛ بازار مسکن به رکود از سوی سرمایه گذاران و مصرف کنندگان رسیده است. ضرباتی که رکود…