مشاهده مطالب : انرژی پاک

این تحقیق که با همکاری دانشگاه بیرمنگام انگلستان انجام شد، نشان‌دهنده کشفی مهم در زمینه انتشار گازهای گلخانه‌ای از وسایل…